-
ಇಲಾಖಾ ದಾಖಲೆಗಳು

 

 

 

  Title Date Language Link
Office Order  Updating and maintence of webportal and application  at EMPRI 13.07.2023 English View
Office Order Committee on Sexual Harrasment at Workplace  13.07.2023 kannada View
KSCW Weblink
WCD Weblink
WCD handbook
Office Order Regarding Porject Scientists for various projects at EMPRI 10.07.2023 English View
Office Order Regarding Project Coordinators for different Departments 10.07.2023 English View
Office Order Cleanliness of EMPRI  03.03.2022 kannada View
Office Order Reagrding office hours engagements by EMPRI staffs 10.11.2022 kannada View

 

EMPRI Annual Reports

Year

Language   Document Source Size Download
2021-22 English Department

5.27MB

Click here

2020-21 English Department

5.27MB

Click Here

2019-20 English Department

3.74MB

Click Here

2018-19 English Department

11.9MB

Click Here

2017-18

English Department

5.83MB

Click Here

2016-17

English Department 3.30MB Click Here

  

 Publications of Centre for Climate Change

Publication Type Date/Year of Publication Name of Publication
Action Plan 2021 Karnataka State Action Plan on Climate Change Version 2 (Draft)
Action Plan 2015  Karnataka State Action Plan on Climate Change Version 1

 

Publication Type

Date/Year of Publication

Name of Publication

Research Paper

2023 Enumerating Indigenous Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) Associated with Three Permanent Preservation Plots of Tropical Forests in Bangalore, Karnataka, India

Book Chapter

 2022 Role of Microbes and their Enzymes in Biodegradation of Plastic Waste
Review paper  2022 Arbuscular mycorrhizal fungal association boosted the arsenic resistance in crops with special responsiveness to rice plant

Review paper

2021 Plastic Degrading Microbes: A Review

Research Paper

2021 Patterns of woody species diversity and structure in Thalewood
House permanent preservation plot in Bannerghatta National Park,
Bangalore, India

Research Paper

2019 The Socio-Economic and Environmental Perceptions of the Metro Rail Commuters: A case study of Bengaluru City

Research Paper

2019 Krishi Aranya Prothsaha Yojane, An Agro-forestry Scheme for Climate Change Mitigation-A Case Study

Research Paper

2018 Establishing Permanent Preservation Plots in Bannerghatta National Park for long-term ecological studies to monitor climate change

Research Paper

2017 Organic farming for climate change adaptation – A case study in Karnataka.

 

 

Name of the Project

PI

Establishing the State Climate Change Centre under NMSKCC in the State of Karnataka - DST 1st Phase 
Director General
Impact of Climate Change on Sericulture in Karnataka and Implementation of Adaptation and Mitigation Technologies at Farmers Level 
EMPRI in Collaboration with KSSRDI
Vulnerability of Diverse Communities to Climate Change from two districts of Karnataka
EMPRI in Collaboration with ISEC
Understanding Institutional Initiatives (Civic) in Solid Waste Management – A Study of Bengaluru city
Dr.Hema
Butterflies as Climate Change Indicator- A Study in different eco-climatic zones of Karnataka Phase-II
Dr. O K Remadevi
Mapping Climate Change Vulnerability: An assessment of Water Resources Sector across different districts of Karnataka”
Dr.N Hema
Estimation of Photosynthetic Potential of dominant Mangrove species in different Osmotic Environment
Mr. Balasubramanya Sharma
A Revisit to the Long-Term Research Sites in Tropical Forests of Karnataka
Mr. Balasubramanya Sharma
Vulnerability Profile of Karnataka State District Level Vulnerability Assessment
Dr.N Hema
Promoting Green Buildings to Combat Climate Change A Study of Bengaluru
S. Manasi
Urban Planning Characteristics to Mitigate Climate Change in Context of Urban Heat Island Effect
Ms. Minni Sastry
Assessing Metro Rail system as a Means of Mitigation Strategy to Climate Change
Dr.N Hema
Assessing Double Injustice of Peri-urban Water Resources around Bangalore
Arvind Laksmisha
Ecological Research on Soil Carbon Storage in Karnataka
Sumanta Bagchi
Climate Change, Urbanization and the Housing Sector in Karnataka A Pilot Study on Energy
Ulka Kelkar
Agroforestry as a Climate Change Mitigation and Adaptation Strategy for Karnataka
Indu K Murthy & Dr. M H Swaminath
Urbanization and its Effects on Lizards A Study from a Climate Change Perspective
Dr.Maria Thaker
& Madhura Amdekar
Butterflies as Indicators of Climate Change-A Baseline Study in Bangalore City
Dr O K Remadevi
Impact of Climate Change on Incidence of Vector-Borne Diseases and Vulnerability Mapping for Karnataka
Smt. Chitra. P,
Estimation of GHG Emissions from Selected Municipal Solid Waste Landfills and Processing Units of Urban Bangalore
Dr.Papiya Roy
Establishing a Baseline for Monitoring Sea Turtle Nesting Sites on the Karnataka Coast through Coastline Mapping
Muralidharan. M, Naveen Namboothri, and Kartik Shanker

 

Publications of Centre for Forest, Ecology and Wildlife 

Publication Type

Date/Year of Publication

Name of Publication

Article

January 2022

Sandalwood Unraveling the Mystery of Fragrance

 

Publication Type Date/Year of Publication Name of Publication
Proceedings August 2023 Proceedings of firefly webinar

 

Name of the Project

Principle Investigator

Assessment of Grazing Forest Ecosystem Service in Karnataka

Sri. T. Balachandra

Rejuvenation of Chitravati River A study of the river catchment in Karnataka

Sri. T. Balachandra

Evaluation of the impacts of increased timing of the operation of the Main pipe Conveyor from Nandhihalli yard to JSW Plant on wildlife

Sri. T. Balachandra

An Assesement of Wood Availability in Karnataka

Sri. T. Balachandra

Wood for Handicrafts in Karnataka_livelihood & job creation 

Sri. T. Balachandra

 

 

Publications From National Green Corps 

Publication Type

Date/Year of Publication

Name of Publication

 Newsletter

 October 2019 – March-2020
 
 Save my beach 

 Newsletter

  April – September-2019

 Beat air pollution

 Newsletter

  April – September-2018

 Beat plastic pollution

 Newsletter  October-2017– March-2018  Connecting people to nature

 Publications from Environmental Information System  

Publication Type

Date/Year of Publication

Name of Publication

Manual 2022
Manual of Urban Tree Protection and Conservation to Beautify Indian Cities'''A Case Study of Mysuru City
Hand Guide 2021
Unearth the Wetland Birds of Bengaluru

Brochure

2021

Spiders of Karnataka

Brochure

2021

Moths of Bengaluru

Book

2021

''ನಿಸರ್ಗದತ್ತ ಎನ್ನ ಚಿತ್ತ''

Newsletter

2021

Fruit Biodiversity Of Karnataka

Newsletter

2020

Landfills In Karnataka

Newsletter

2020

Corona Virus

Newsletter

2020

Ecosystem Services Of Biodiversity

Newsletter

2020

Flash Floods

Newsletter

2019

Forest Fires

Newsletter

2019

Bangaluru Rural

Newsletter

2019

Air Pollution

Newsletter

2019

Ramanagara

Newsletter

2018

Beat Plastic Pollution

Newsletter

2018

Solar Energy

Newsletter

2018

Wastewater Recycling

Newsletter

2018

Watershed Management

Newsletter

2017

Green Transportation

Newsletter

2017

Biodiversity Hotspots

Newsletter

2017

Geographical Indications Of Karnataka

Newsletter

2017

Swachh Bharath Initiatives In Karnataka

Newsletter

2016

Coastal Karnataka

Newsletter

2016

Climate Change Mitigation And Adaptation Initiatives In Karnataka

Newsletter

2016

Renewable Energy Initiatives In Karnataka

Newsletter

2015

Butterflies Of Karnataka

Newsletter

2015

Human Wildlife Conflict

Newsletter

2015

Solid Waste Management

Newsletter

2015

Bamboo: The Versatile Ecofriendly Resource For Sustainable Livelihood

Newsletter

2014

Nostalgic Heritage of Karnataka

Newsletter

2014

Harvest wooden gold

Newsletter

2014

Market survey of Re-usable e-Products

Newsletter

2014

Capacity Building Programmes of EMPRI

Newsletter

2014

Lakes Of Bangalore

Newsletter

2014

Mangroves - The Sentinels Of The Sea Shore

Newsletter

2014

Addressing Air Pollution Issues From Transportation Sources For The City Of Bangalore

Newsletter

2013

Control & Management Of Lantana

Newsletter

2012

Rainwater Harvesting

Newsletter

2012

Climate Change

Newsletter

2011

E-Waste Management

Newsletter

2011

Conservation Of Water Bodies In Bangalore

Newsletter

2010

Hydroponics

Newsletter

2010

Natural Farming

Newsletter

2010

Environmental Disasters

Newsletter

2009

Plastics

Newsletter

2008

Organic Farming

Newsletter

2008

Ozone Depletion

Newsletter

2008

Global Warming

Newsletter

2008

Hazardous Waste

Newsletter

2007

E-Waste

Newsletter

2007

People's Biodiversity Register

Newsletter

2007

Eco-Friendly Construction Materials

Newsletter

2007

Fly Ash

Newsletter

2007

Toxins

Newsletter

2006

Indoor Air Pollution

Newsletter

2006

Rain Water Harvesting

Newsletter

2006

Technologies Combatting Desertification

Newsletter

2006

Sustainable gardening

Newsletter

2006

Domestic Energy Audit

Newsletter

2005

Noise Pollution

Newsletter

2005

Bio- Fuels

Newsletter

2005

Rainwater Harvesting

Newsletter

2003

Water - Inaugural Issue

  

 Publications of Centre for Lake Conservation 

Publication Type

Date/Year of Publication

Name of Publication 

Download

Report

2021 Assessment Derived conservation strategies for major lakes of Karnataka – Bangalore Phase I. Contact Office for this report
Report  2019 Developing Conservation Strategies for the Water bodies in Hubballi-Dharwad Municipal Corporations (HDMC) Contact Office for this report
Report 2018 Inventorisation of Waterbodies in the Bangalore Development Authority (BDA) Area. Contact Office for this report
Report 2017 Assessment of Current Status of Cauvery River in Karnataka and Study of 300m Buffer Zone on Both Sides of the River. Contact Office for this report
Report 2016 Evolving Sustainable Conservation Strategies for Waterbodies of Mysuru-Nanjanagud Local Planning Area. Contact Office for this report

Report 

2015 Comprehensive Assessment of Thippagondanahalli Reservoir Catchment Area and its Preservation Zone. Contact Office for this report

Report

2014 Water Safety Plan for Bangalore - A quality based approach to water supply service delivery. Contact Office for this report
Report  2014 Reassessment of Water Quality in the Existing Drinking Water Supply System of Bengaluru, Contact Office for this report

 

 

ಕ್ರಸಂ.

ಕಾಯ್ದೆ/ನಿಯಮ ಹೆಸರು

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

01

ಭಾರತ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ-1927

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

1.80mb

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

02

ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ನಿಯಮಗಳು- 2016

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

746kb

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

‌03

ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಯಮಗಳು -2016

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

1.06mb

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

 

 

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಶೋಧನೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆ  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 

 

 

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಮೂನೆ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

 

 

 
ಶೀರ್ಷಿಕೆ
ಲಿಂಕ್
1 ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ  ಸ್ವರೂಪ click here
2 RTAC ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಸ್ವರೂಪ click here

  Title Date Proceedings
1
67ನೇ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ
26.07.2023 View
2
26 ನೇ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ
25.07.2023 View

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS