-
ಪರಿಸರ ಮಾಹಿತಿ, ಜಾಗೃತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಪ್ರಸಕ್ತ ಪರಿಸರೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಪರಿಸರ ಮಾಹಿತಿ, ಜಾಗೃತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾರ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ (MoEF&CC), ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸರ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

 

ಪರಿಸರ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣ
 

ಪರಿಸರದ ಕುರಿತಾದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯದ (MoEF&CC) ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.  ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 1982 ರಲ್ಲಿ , ಪರಿಸರ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ (EIACP) ಅನ್ನು ಪರಿಸರದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಜೋಡಣೆ, ಶೇಖರಣೆ, ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜಾಲವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. EIACP ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿ ಎರಡನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ, ವರದಿಗಳು, ಮರುಮುದ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರಸರಣದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಸಂಕಲಿಸಿ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಕಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು (EIACP) ಕೇಂದ್ರದ  ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣದಲ್ಲಿಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. EMPRI ಒಂದು http://karenvis.nic.in (EIACP) ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

 

ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಸರ ಮಾಹಿತಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್

 

ಹಲವಾರು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಸಂಬಂಧಿತ ದತ್ತಸಂಚಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯವು EIACP ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು, ISBEID ಎಂಬ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ISBEID ವಾಯು, ನೀರು, ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಅರಣ್ಯ ಜೈವಿಕ-ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾದ ಪರಿಸರದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 17 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ (NIC), ISBEID :http://isbeid.gov.in/ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣ ದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

"ಪರಿಸರ"- ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆ

 

ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರವು ENVIS ಕೇಂದ್ರದ ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ.  ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರವು ಪರಿಸರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ  ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ "ಪರಿಸರ" ಹೆಸರಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸುದ್ದಿಪತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ.  ಕೇಂದ್ರವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ  ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 63 ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

 

ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ದಯವಿಟ್ಟು http://karenvis.nic.in/ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

                         

ENVIS PARISARA NEWSLETTERS

1

Inaugural Issue - Water

2

Special Issue - World Environment Day Rainwater Harvesting Day

3

Bio-fuels

4

Noise Pollution

5

Domestic Energy Audit

6

Sustainable Gardening

7

Technologies to combat desertification

8

Indoor Air Pollution

9

Toxins

10

Rainwater Harvesting

11

Fly Ash

12

Eco friendly construction material

13

People Biodiversity Register

14

E-Waste

15

Hazardous Waste

16

Ozone

17

Global Warning

18

Organic Farming

19

Plastics

20

Environmental disasters

21

Natural Farming

22

Hydroponics

23

Conservation of water bodies in Bengaluru

24

E-Waste

25

Climate Change

26

Rainwater Harvesting

27

Control and Management of Lantana

28

Addressing Air Pollution issues from Transportation sources for the city of Bangalore

29

Addressing Air Pollution issues from Transportation sources for the city of Bangalore

30

Market survey of Reusable E-products and Recycled E-Components

31

An Overview of capacity building programmes of EMPRI

32

Saga of saintly tree, The sandalwood tree, Nostalgic Heritage of Karnataka

33

Grow more sandalwood trees to harvest wooden gold

34

Mangroves- The sentinels of the Sea Shore: Save the Saviours

35

Solid Waste Management

36

Bamboo-the grass

37

Human Wildlife conflicts

38

Butterflies of Karnataka

39

Renewable Energy initiatives in Karnataka

40

Climate Change mitigation and adaptation initiatives in Karnataka

41

Coastal Karnataka

42

Plastics and its harmful effects

43

Swachh Bharat Initiatives in Karnataka

44

Geographical Indications of Karnataka

45

Biodiversity Hotspots

46

Green Transportation

47

Watershed management

48

Beat plastic pollution

49

Solar energy

50

Waste water recycling

51

Ramanagara

52

Beat Air Pollution

53

Bengaluru Rural

54

Bandipura forest fires

55

Flash Floods

56

Eco-system Services of Biodiversity

57

Corona Virus

58

Landfills in Karnataka

59

Fruit Biodiversity of Karnataka

60

Urbanization

61

Near Threated Species of Karnataka

62

Environmental Disaster

63

EMPRI study on "Inventorization of water bodies in the Bengaluru metropolitan area"

64

 

 

 

ಈವೆಂಟ್
ಸ್ಥಳ/ಮೋಡ್
ದಿನಾಂಕ
ಪೋಸ್ಟರ್/ಬ್ರೋಚರ್
 ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಡ್ರೈವ್
ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಕೆರೆ, ದೊರೆಸಾನಿಪಾಳ್ಯ ಅರಣ್ಯ, ಪುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಯಲಹಂಕ, ಕಲ್ಕೆರೆ ಅರಣ್ಯ 
01 ರಿಂದ 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2023 ರವರೆಗೆ Click Here 
ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಡ್ರೈವ್
ಹೆಸರಘಟ್ಟ KMF-NSS ಕ್ಯಾಂಪಸ್
04 ಆಗಸ್ಟ್ 2023 Click Here
ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಡ್ರೈವ್ ದೊರೆಸಾನಿಪಾಳ್ಯ ಅರಣ್ಯ 05 ಆಗಸ್ಟ್ 2023 Click Here
ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಡ್ರೈವ್
ಹೆಸರಘಟ್ಟ KMF-NSS ಕ್ಯಾಂಪಸ್
10 & 11 ಆಗಸ್ಟ್ 2023 Click Here

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS