-
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

 

 

ಹುದ್ದೆ   ಹೆಸರು ಇಲಾಖೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ  ದೂರವಾಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ –ವಿಸ್ತರಣೆ
ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಬಿ ಪಿ ರವಿ, IFS

ಆಡಳಿತ dgempri@karnataka.gov.in 080-26490747 – 201
ನಿದೇಶಕರು  --- ಆಡಳಿತ dir-empri@karnataka.gov.in 080-26490747 – 203
ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರರು)
ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ್ ಟಿ ಆಡಳಿತ pdo-empri@karnataka.gov.in 080-26490747 - 210
ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀಮತಿ. ನೌಶೇನ್ ಜಬೀನ್ ಆಡಳಿತ admin-empri@karnataka.gov.in 080-26490747 - 220
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು – ಆಡಳಿತ ಶ್ರೀಮತಿ. ವಿಜಯಲಕ್ಷಿö್ಮ ಯಲಾಲ್ ಆಡಳಿತ admin-empri@karnataka.gov.in 080-26490747 - 204
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು-Accounts ಶ್ರೀ. ಬಾಲಚಂದ್ರ ಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಆಡಳಿತ acct-empri@karnataka.gov.in 080-26490747 - 205
ಎಂಪ್ರಿ ಫೇಲೋ - ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಡಾ. ತೇಜ್ಸವಿನಿ ಎಮ್ ಇ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ccfellow-empri@karnataka.gov.in 080-26490747 – 214
ಯೋಜನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ನಾರಾಯಣ್  ಕಾಯೇತ್  SLCP-ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ slcp-empri@karnataka.gov.in 080-26490747 – 214
ಯೋಜನಾ ಸಂಯೋಜಕರು ಶ್ರೀ. ಬಾಲಚಂದ್ರ ಟಿ ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಕೇಂದ್ರ cfew-empri@karnataka.gov.in  
ಯೋಜನಾ ಸಂಯೋಜಕರು  --- ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ  sdpp-empri@karnataka.gov.in 080-26490747 - 218
ಮುಖ್ಯ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕು. ರೆನಿಟ ಮಥಾಯಿಸ್ ಪರಿಸರ ಮಾಹಿತಿ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರ cdio-empri@karnataka.gov.in 080-26490747 - 210
ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರು ಡಾ. ಬೊಯ ಸರಿತ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ dcc-empri@karnataka.gov.in 080-26490747 – 209 
ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ   ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ dcc-empri@karnataka.gov.in 080-26490747 – 209
ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಪವಿತ್ರ ಪಿ ನಾಯಕ್ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ dcc-empri@karnataka.gov.in 080-26490747 – 214
ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಸೂರ್ಯ ಎನ್ ಆರ್ ಆಡೂರ್ ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಕೇಂದ್ರ drsuryaaddoor@gmail.com  
ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಸಂದೀಪ್ ಬಿ.ಎನ್ ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಕೇಂದ್ರ cfew-empri@karnataka.gov.in 080-26490747 - 212
ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಶ್ರೀ. ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರೋವರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ clc-empri@karnataka.gov.in 080-26490747 - 212
ತರಬೇತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಶ್ರೀಮತಿ. ಲತಾ  ಎಂ ಎಚ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ trg-empri@karnataka.gov.in 080-26490747 - 207
ಲ್ಯಾಬ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಶ್ರೀ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕೇಂದ್ರ lab-empri@karnataka.gov.in 080-26490747 – 215/ 216
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿ - EIACP  ಡಾ. ವಿನಯ ಚೈತನ್ಯ ಪರಿಸರ ಮಾಹಿತಿ - EIACP  envis-empri@karnataka.gov.in 080-26490747 - 213
EIA ಸಂಯೋಜಕರು - River Valley   --- ಪರಿಸರ ಪ್ರಭಾವದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ eia-empri@karnataka.gov.in 080-26490747 – 209 
EIA ಸಲಹೆಗಾರರು ಕು. ನೇತ್ರಾವತಿ ಎಮ್ ಪರಿಸರ ಪ್ರಭಾವದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ eia-empri@karnataka.gov.in 080-26490747 – 209 
ಸಹ ಸಂಶೋಧಕರು - GIS  --- ಪರಿಸರ ಮಾಹಿತಿ - GIS gis-empri@karnataka.gov.in 080-26490747 - 222
ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಿ ಆಡಳಿತ admin-empri@karnataka.gov.in 080-26490747 - 212
ಗಣಕಯಂತ್ರ  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು   ಆಡಳಿತ sysadm-empri@karnataka.gov.in 080-26490747 - 222
ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಶ್ರೀ. ಆನಂದ ಎಸ್ ಕೆ ಪರಿಸರ ಮಾಹಿತಿ - ಗ್ರಂಥಾಲಯ library-empri@karnataka.gov.in 080-26490747 - 211
ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕರು ಶ್ರೀ. ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಬಿ.ಸಿ ಆಡಳಿತ admin-empri@karnataka.gov.in 080-26490747 - 206
ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು ಶ್ರೀಮತಿ. ಸಂಗೀತ ಬಿ ಎಮ್ ಆಡಳಿತ acct-empri@karnataka.gov.in 080-26490747 - 206

 

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 

ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಪ.ನಿ.ನೀ.ಸಂ.ಸಂ)
ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಹಸಿರು ಭವನ”, ದೊರೆಸಾನಿಪಾಳ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಆವರಣ
ವಿನಾಯಕನಾಗರ ವೃತ್ತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ 5ನೇ ಹಂತ
ಬೆಂಗಳೂರು 560 078,ಭಾರತ
ದೂರವಾಣಿ : +91–(0)80–2649 0747
Fax: +91–(0)80–2649 0745

ಇಮೇಲ್ : empri@karnataka.gov.in

 
 

 

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS