-
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

 

 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲವರ್ಧನೆ :

 

"ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನ,ಸಾಮರ್ಥ್ಯ,ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ತನ್ನ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
"ಜ್ಞಾನ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಲವರ್ಧನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲವರ್ಧನೆ ಕೇಂದ್ರವು ಎಂಪ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿದೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಪರಿಸರ ಸಂಬoಧಿ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸ್ತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ತರಬೇತಿ/ಕಾರ್ಯಗಾರರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಬಂದಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ; ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ; ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ; ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ; ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು; ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ; ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆ; ನಗರಾಡಳಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು ತರಬೇತಿ/ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಆಡಳಿತ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಂಪ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬoಧಿಸಿದoತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಖ್ಯಾತ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊoದಿಗೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

 

WWTP ತಂತ್ರಜ್ಞ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
WWTP ಸಹಾಯಕ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 

 
 
       
ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ - ತಂತ್ರಜ್ಞರ ತಂಡ - ೫ ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ AMS ಪೀಣ್ಯ ಸಿಇಟಿಪಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಬೆಲೆಯ  ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯ ೪೦ ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ 
                                 

ಯಾವುದೇ ಮುಂಬರುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲ...............

 

2021-22 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ತರಬೇತಿಗಳು/ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು

 

1

01-01-2022

Eco-club Teachers from Kalburgi & General Public

Ramesh Kumar. B.N, Chief Environmental Officer(R), KSPCB, Chairman, Prakruthi Institute of Environmental Studies

2

01-01-2022

Eco-club Teachers from Hassan & General Public

Ramesh Kumar. B.N, Chief Environmental Officer(R), KSPCB, Chairman, Prakruthi Institute of Environmental Studies

3

03-01-2022

Eco-club Teachers from Haveri & General Public

Dr. B. Nagappa, Former Senior Scientific Officer, KSPCB, Bengaluru

4

03-01-2022

Eco-club Teachers from Kodagu & General Public

Dr. B. Nagappa, Former Senior Scientific Officer, KSPCB, Bengaluru

5

04-01-2022

Eco-club Teachers from Kolar & General Public

Dr. B. Nagappa, Former Senior Scientific Officer, KSPCB, Bengaluru

6

04-01-2022

Eco-club Teachers from Koppal & General Public

Ramesh Kumar. B.N, Chief Environmental Officer(R), KSPCB, Chairman, Prakruthi Institute of Environmental Studies

7

05-01-2022

Eco-club Teachers from Madhugiri & General Public

Dr. B. Nagappa, Former Senior Scientific Officer, KSPCB, Bengaluru

8

05-01-2022

Eco-club Teachers from Mandya & General Public

Radheshyam Balaji, Addl Director (R), CPCB, Bengaluru

9

06-01-2022

Eco-club Teachers from Mysore & General Public

Dr. B. Nagappa, Former Senior Scientific Officer, KSPCB, Bengaluru

10

06-01-2022

Eco-club Teachers from Raichur& General Public

Radheshyam Balaji, Addl Director (R), CPCB, Bengaluru

11

07-01-2022

Eco-club Teachers from Ramanagara& General Public

Dr. B. Nagappa, Former Senior Scientific Officer, KSPCB, Bengaluru

12

07-01-2022

Eco-club Teachers from Shimoga & General Public

Ramesh Kumar. B.N, Chief Environmental Officer (R), KSPCB, Chairman, Prakruthi Institute of Environmental Studies

13

10-01-2022

Eco-club Teachers from Sirsi & General Public

Mr. D.R. Kumaraswamy, CEO(R), KSPCB, Bengaluru

14

10-01-2022

Eco-club Teachers from Chitradurga & General Public

Dr. B. Nagappa, Former Senior Scientific Officer, KSPCB, Bengaluru

15

11-01-2022

Eco-club Teachers from Udupi & General Public

Radheshyam Balaji, Addl Director (R), CPCB, Bengaluru

16

11-01-2022

Eco-club Teachers from Uttarakannada & General Public

Mr. Lakshmikanth, Environmental Officer, Karwar

17

12-01-2022

Eco-club Teachers from Yadagiri & General Public

Mr. D.R. Kumaraswamy, CEO(R), KSPCB, Bengaluru

 

Awareness on Water Pollution

 

18

12-01-2022

Eco-club Teachers from Hassan & General Public

Dr. B. Nagappa, Former Senior Scientific Officer, KSPCB, Bengaluru

19

13-01-2022

Eco-club Teachers from Mandya & General Public

Dr. B. Nagappa, Former Senior Scientific Officer, KSPCB, Bengaluru

20

13-01-2022

Eco-club Teachers from Bangalore North & General Public

Dr. B. Nagappa, Former Senior Scientific Officer, KSPCB, Bengaluru

21

14-01-2022

Eco-club Teachers from Bangalore South & General Public

Dr. Channakeshava. S, Associate Professor, Dept. Of Soils Science & Agricultural Chemistry, University of Agricultural Science (UAS), Bengaluru

 

 

Sl.NO

Date

Details of Training/Workshop

Resource Person

1

27-04-2021

Phytoremediation

Lakshmikanth, EO, KSPCB, Karwar

2

29-05-2021

Solid Waste Management

T. Mahesh EO, KSPCB, Bangalore

29-05-2021

Initiatives of BBMP in Solid waste Management & Extended Producers responsibility

Mrs. Nalini Shekar, Hasirudala

29-05-2021

SWM State Policy

Mrs, Sandhya Narayanan, SWMRT

3

31-05-2021

Climate change: Impacts, adaptation and mitigation

Ms. Deepika Swami, EMPRI Fellow, Climate Change, EMPRI

31-05-2021

Karnataka State Action Plan On Climate Change

Mrs. O.K Remadevi, Consultant, Climate Change Cell, EMPRI

4

01-06-2021

Ground water pollution, protection & conservation measures in Bengaluru city

Dr. Hema N, Research Scientist, Climate Change Cell, EMPRI

01-06-2021

Research Methodologies in Biological and Environmental sciences

Dr. Akshay Chakravarthy, Research Scientist, EMPRI

5

02-06-2021

Ecosystem Restoration and Public participation

Dr. Shobha Anand Reddy, Independent Consultant, Environment & Sustainability

02-06-2021

Research Methodologies in Biological and Environmental sciences

Dr. V Sridhar, Principal Scientist, IIHR, Hesaraghatta

6

03-06-2021

Fundamentals of GIS and Applications on Environment

Dr. D.C. Lingadevaru, Scientific Officer, KSRSAC

Smt. Chaithra, Sr. Project Scientist, KSRSAC

Sri. Mohammed Saleem Shaik, Scientific Officer, KSRSAC

Dr. P.D. Jay Kumar, Scientific Officer, KSRSAC

7

04-06-2021

Office Procedures: Preparation of Note Sheets & Vouchers

Sri. B.S. Hegde, Manager (Accounts), EMPRI

04-06-2021

Mammalian Study

Dr. H. Kumar, Consultant & Subject Expert, EMPRI

8

05-06-2021

Celebration Of World Environment Day

Sri. Ajai Mishra, IFS, PCCF(Wildlife) (R)

Dr. K.H. Vinaya Kumar, IFS (R), Director, EMPRI

Sri. T. Mahesh, Technical Director, EMPRI

Dr. M.K. Ramesh

9

11-06-2021

Ecosystem Restoration

Sri D.R. Kumaraswamy, CEO(R), KSPCB

10

14-06-2021

Waterbody Restoration and Management

Dr. Shobha Anand Reddy, Independent Environmental Consultant

11

15-06-2021

Conserve what our children deserves through sustainable development

Dr. M Lokeshwari, Associate professor and NSS Officer, RV College of Engineering, Bengaluru

12

16-06-2021

Don’t make water sick

Sri D.R. Kumaraswamy, CEO(R), KSPCB

13

17-06-2021

Renewable and non-renewable energy sources and environmental management

Ramesh Kumar. B.N, Chief Environmental Officer(R), KSPCB, Chairman, Prakruthi Institute of Environmental Studies

14

18-06-2021

Mangroves: to save Earth?

V.N. Nayak, Professor of Marine Biology (Retd)

15

19-06-2021

Mental Health during Covid-19 Pandemic

Dr. Raveesh. B.N, Professor & Head

Dept of Psychiatry

Mysore Medical College

16

21-06-2021

Does Ozone Hole Impact

Sri D.R. Kumaraswamy, CEO(R), KSPCB

17

23-06-2021

Air Pollution and Health

Radheshyam Balaji, Addl Director (R), CPCB

18

24-06-2021

Indian Constitution and Environmental Protection 

Dr. M.K. Ramesh, Professor NLSIU

19

25-06-2021

Noise its effects on Animals and how it is measured

Radheshyam Balaji, Addl Director (R), CPCB

20

26-06-2021

Legal Empowerment of Environmentally Benign Traditions

Dr. M.K. Ramesh, Professor NLSIU

21

28-06-2021

Global commons and Local Actions

Nagesh Hegade, Renowned Environmentalist and Visiting Professor at IIJNM (Indian Institute of Journalism and New Media), Bengaluru

22

29-06-2021

Environmental Compensation – Tool for Pollution Control

Dr. D. R. Ravi, SEO, KSPCB, Bengaluru

23

30-06-2021

Wetlands-Importance and Conservation

Dr. Shobha Anand Reddy

24

01-07-2021

Rural Sanitation

Sri D.R. Kumaraswamy, CEO(R), KSPCB

25

02-07-2021

Impact of Plastic & Re-engineering in sustainable infrastructure

Dr. M Lokeshwari, Associate professor and NSS Officer, RV College of Engineering, Bengaluru

26

03-07-2021

Stress and Resilience during Pandemic

Dr. Shivananda Manohar

27

05-07-2021

Destruction of Biodiversity and its impact on Ecosystem

Sri D.R. Kumaraswamy, CEO(R), KSPCB

28

06-07-2021

Coastal & Marine Bio-diversity

V.N. Nayak, Professor of Marine Biology (Retd)

29

07-07-2021

Hybrid Technology: Drinking Water

Dr. B. Nagappa, Former Sr. Scientific Officer, KSPCB, Bengaluru

30

08-07-2021

Air Act 1981 & Its Implementation by Pollution Control Board

Sri D.R. Kumaraswamy, CEO(R), KSPCB

31

09-07-2021

Hazardous Waste Management – Rules and Regulations

Dr. M Lokeshwari, Associate professor and NSS Officer, RV College of Engineering, Bengaluru

32

12-07-2021

Science of Climate Change-Adaptation and Mitigation

Dr.Indu.K.Murthy Principal Research Scientist, CSTEP

33

13-07-2021

Covid-19 Waste Management

Radheshyam Balaji, Addl Director (R), CPCB

34

14-07-2021

Disaster & Management Strategies

V.N. Nayak, Professor of Marine Biology (Retd)

35

15-07-2021

Nexus between Climate Change, Public Health & Covid-19: An Inconvenient Truth

 Prof. Krishna Raj, ISCE

36

16-07-2021

Western Ghats – Today & Tomorrow

Nagesh Hegade, Renowned Environmentalist and Visiting Professor at IIJNM (Indian Institute of Journalism and New Media), Bengaluru

37

17-07-2021

Industrial Air Pollution & Its impact on Living Organisms

Sri D.R. Kumaraswamy, CEO(R), KSPCB

38

19-07-2021

Water I drink is it safe what are future scenario

 

Radheshyam Balaji, Addl Director (R), CPCB

39

22-07-2021

Our role in creating a Cleaner, Greener and Kinder Earth

Mrs. Deepambika T J, Go green Enthusiast &

Educator, Singapore

40

23-07-2021

Role of industries in sustainable development

Prof. Nagesh hegde, Renowned Environmentalist and Visiting Professor at IIJNM (Indian Institute of Journalism and New Media), Bengaluru

41

24-07-2021

Impact of Vehicular Pollution in Bengaluru

Sri D.R. Kumaraswamy, CEO(R), KSPCB

42

24-07-2021

Home & Community Composting

Mr. Vasuki Iyengar, M/s Soil & Health, Bengaluru

43

26-07-2021

Solid waste Management in Covid times and afterwards

Radheshyam Balaji, Addl Director (R), CPCB, Bengaluru

44

29-07-2021

Pandemic Prevention: Simple steps

Dr S Pruthvish, Public Health Expert, President, Society for Community Health Action and Research (SOCHARA), Bengaluru

45

30-07-2021

E-Waste – Responsibilities of different stakeholders to reduce the adverse impact

Dr. M Lokeshwari, Associate professor and NSS Officer, RV College of Engineering, Bengaluru

46

31-07-2021

Global Warming impact on World Environment

Mr. D.R. Kumaraswamy, CEO(R), KSPCB, Bengaluru

47

02-08-2021 to

 01-09-2021

Wastewater Treatment Plant Training Program – Technician – Batch-4

Offline Training Program

48

03-08-2021

Role of STP in containing diseases

Radheshyam Balaji, Addl Director (R), CPCB, Bengaluru

49

07-08-2021

Depletion of ozone & its effects on globe

Sri D.R. Kumaraswamy, CEO(R), KSPCB

50

09-08-2021

Accreditation to safe environment

Radheshyam Balaji, Addl Director ®, CPCB, Bengaluru

51

11-08-2021

Modern collection equipment’s and transportation vehicles for automated solid waste management

Dr. M Lokeshwari, Associate professor and NSS Officer, RV College of Engineering, Bengaluru

52

13-08-2021

Photochemical Pollutants and its impact on Human and Ecology

Sri D.R. Kumaraswamy, CEO(R), KSPCB

53

17-08-2021

Biological diversity conservation and benefits

Radheshyam Balaji, Addl Director (R), CPCB, Bengaluru

54

21-08-2021

Reasons for Acid Rains and its adverse effects on Human Health and Environment

Sri D.R. Kumaraswamy, CEO(R), KSPCB

55

23-08-2021

Methodologies  for Ambient Air and Source  Emissions  Monitoring

Dr B . Nagappa  Former Senior Scientific Officer, KSPCB, Bengaluru

56

24-08-2021

Global warming issues, threats and mitigative measures

V.N. Nayak, Professor of Marine Biology (Retd)

57

26-08-2021

Nuclear Power : New Possibilities and Old Challenges

Nagesh Hegade, Renowned Environmentalist and Visiting Professor at IIJNM (Indian Institute of Journalism and New Media), Bengaluru

58

28-08-2021

 

Air Pollution Equipment’s adopted in industries and its maintenance

 

Mr. D.R. Kumaraswamy, CEO(R), KSPCB, Bengaluru

59

04-09-2021

Noise Rules and its impact on Human Health, Animals, Birds and Environment

Mr. D.R. Kumaraswamy, CEO(R), KSPCB, Bengaluru

60

07-09-2021

Plastic pollution, where is the solution?

Dr. V.N. Nayak, Professor of Marine Biology (Retd)

61

16-09-2021

Ozone a boon or bane

Radheshyam Balaji, Addl Director (R), CPCB, Bengaluru

62

18-09-2021

First Aid and Basic Life Support

Dr. Bhushan Shravan, Medical Officer, ABB, Bengaluru

63

24-09-2021

Hazardous and other waste( Management and Transboundary Movement ) Rules 2016

Mr. D.R. Kumaraswamy, CEO(R), KSPCB, Bengaluru

64

28-09-2021

Awareness on Environmental Rules and Act

Mr. D.R. Kumaraswamy, CEO(R), KSPCB, Bengaluru

65

12-10-2021

Air pollution and its effect on vulnerable population

Radheshyam Balaji, Addl Director (R), CPCB, Bengaluru

66

22-10-2021

Coastal issues and management  strategies

Dr. V.N. Nayak, Professor of Marine Biology (Retd)

67

08-11-2021 to

08-12-2021

Wastewater Treatment Plant Training Program – Technician – Batch- 5

Offline Training Program

68

29-11-2021

Environmental Laws

Mr. D.R. Kumaraswamy, CEO(R), KSPCB, Bengaluru

 

69

04-12-2021

“Environmental Protection Act, 1986" [The Hazardous and other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules 2016]

Mr. D.R. Kumaraswamy, CEO(R), KSPCB, Bengaluru

 

Awareness on Air pollution

70

21-12-2021

Eco-club Teachers from Bagalkot & General Public

Ramesh Kumar. B.N, Chief Environmental Officer(R), KSPCB, Chairman, Prakruthi Institute of Environmental Studies

71

21-12-2021

Eco-club Teachers from Bangalore North & General Public

Mr. D.R. Kumaraswamy, CEO(R), KSPCB, Bengaluru

72

22-12-2021

Eco-club Teachers from Bangalore South & General Public

Ramesh Kumar. B.N, Chief Environmental Officer(R), KSPCB, Chairman, Prakruthi Institute of Environmental Studies

73

22-12-2021

Eco-club Teachers from Bangalore Rural & General Public

Ramesh Kumar. B.N, Chief Environmental Officer(R), KSPCB, Chairman, Prakruthi Institute of Environmental Studies

74

23-12-2021

Eco-club Teachers from Belagavi & General Public

Radheshyam Balaji, Addl Director (R), CPCB, Bengaluru

75

23-12-2021

Eco-club Teachers from Bellary & General Public

Radheshyam Balaji, Addl Director (R), CPCB, Bengaluru

76

24-12-2021

Eco-club Teachers from Bidar & General Public

Ramesh Kumar. B.N, Chief Environmental Officer(R), KSPCB, Chairman, Prakruthi Institute of Environmental Studies

77

24-12-2021

Eco-club Teachers from Bijapur & General Public

Ramesh Kumar. B.N, Chief Environmental Officer(R), KSPCB, Chairman, Prakruthi Institute of Environmental Studies

78

27-12-2021

Eco-club Teachers from Chamarajnagar & General Public

Mr. D.R. Kumaraswamy, CEO(R), KSPCB, Bengaluru

79

27-12-2021

Eco-club Teachers from Chikkballapura & General Public

Mr. D.R. Kumaraswamy, CEO(R), KSPCB, Bengaluru

80

28-12-2021

Eco-club Teachers from Chikmangalore & General Public

Mr. D.R. Kumaraswamy, CEO(R), KSPCB, Bengaluru

81

28-12-2021

Eco-club Teachers from Chikkodi & General Public

Mr. D.R. Kumaraswamy, CEO(R), KSPCB, Bengaluru

82

29-12-2021

Eco-club Teachers from Tumkur & General Public

Radheshyam Balaji, Addl Director (R), CPCB, Bengaluru

83

29-12-2021

Eco-club Teachers from Dakshina Kannada & General Public

Radheshyam Balaji, Addl Director (R), CPCB, Bengaluru

84

30-12-2021

Eco-club Teachers from Dhavanagere & General Public

Radheshyam Balaji, Addl Director (R), CPCB, Bengaluru

85

30-12-2021

Eco-club Teachers from Dharwad & General Public

Radheshyam Balaji, Addl Director (R), CPCB, Bengaluru

86

31-12-2021

Eco-club Teachers from Gadag & General Public

Dr. B. Nagappa, Former Senior Scientific Officer, KSPCB, Bengaluru

 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲ...............

 

Name of the training program

Start date

End date

       

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ತರಬೇತಿಗಳು/ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು

 

Sl.NO

Date

Details of training/Workshop

Resource Person

Recording Link

1

29-11-2021

Environmental Laws

Mr. D.R. Kumaraswamy, CEO(R), KSPCB, Bengaluru

Click Here

2

04-12-2021

“Environmental Protection Act, 1986" [The Hazardous and other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules 2016]

Mr. D.R. Kumaraswamy, CEO(R), KSPCB, Bengaluru

Click Here

Awareness on Air pollution

3

21-12-2021

Eco-club Teachers from Bagalkot & General Public

Ramesh Kumar. B.N, Chief Environmental Officer(R), KSPCB, Chairman, Prakruthi Institute of Environmental Studies

Click Here

4

21-12-2021

Eco-club Teachers from Bangalore North & General Public

Mr. D.R. Kumaraswamy, CEO(R), KSPCB, Bengaluru

Click Here

5

22-12-2021

Eco-club Teachers from Bangalore South & General Public

Ramesh Kumar. B.N, Chief Environmental Officer(R), KSPCB, Chairman, Prakruthi Institute of Environmental Studies

Click Here

6

22-12-2021

Eco-club Teachers from Bangalore Rural & General Public

Ramesh Kumar. B.N, Chief Environmental Officer(R), KSPCB, Chairman, Prakruthi Institute of Environmental Studies

Click Here

7

23-12-2021

Eco-club Teachers from Belagavi & General Public

Radheshyam Balaji, Addl Director (R), CPCB, Bengaluru

Click Here

8

23-12-2021

Eco-club Teachers from Bellary & General Public

Radheshyam Balaji, Addl Director (R), CPCB, Bengaluru

Click Here

9

24-12-2021

Eco-club Teachers from Bidar & General Public

Ramesh Kumar. B.N, Chief Environmental Officer(R), KSPCB, Chairman, Prakruthi Institute of Environmental Studies

Click Here

10

24-12-2021

Eco-club Teachers from Bijapur & General Public

Ramesh Kumar. B.N, Chief Environmental Officer(R), KSPCB, Chairman, Prakruthi Institute of Environmental Studies

Click Here

11

27-12-2021

Eco-club Teachers from Chamarajnagar & General Public

Mr. D.R. Kumaraswamy, CEO(R), KSPCB, Bengaluru

Click Here

12

27-12-2021

Eco-club Teachers from Chikkballapura & General Public

Mr. D.R. Kumaraswamy, CEO(R), KSPCB, Bengaluru

Click Here

13

29-12-2021

Eco-club Teachers from Tumkur & General Public

Radheshyam Balaji, Addl Director (R), CPCB, Bengaluru

Click Here

14

29-12-2021

Eco-club Teachers from Dakshina Kannada & General Public

Radheshyam Balaji, Addl Director (R), CPCB, Bengaluru

Click Here

15

30-12-2021

Eco-club Teachers from Dhavanagere & General Public

Radheshyam Balaji, Addl Director (R), CPCB, Bengaluru

Click Here

16

30-12-2021

Eco-club Teachers from Dharwad & General Public

Radheshyam Balaji, Addl Director (R), CPCB, Bengaluru

Click Here

17

31-12-2021

Eco-club Teachers from Gadag & General Public

Dr. B. Nagappa, Former Senior Scientific Officer, KSPCB, Bengaluru

Click Here

18

01-01-2022

Eco-club Teachers from Kalburgi & General Public

Ramesh Kumar. B.N, Chief Environmental Officer(R), KSPCB, Chairman, Prakruthi Institute of Environmental Studies

Click Here

19

01-01-2022

Eco-club Teachers from Hassan & General Public

Ramesh Kumar. B.N, Chief Environmental Officer(R), KSPCB, Chairman, Prakruthi Institute of Environmental Studies

Click Here

20

03-01-2022

Eco-club Teachers from Haveri & General Public

Dr. B. Nagappa, Former Senior Scientific Officer, KSPCB, Bengaluru

Click Here

21

03-01-2022

Eco-club Teachers from Kodagu & General Public

Dr. B. Nagappa, Former Senior Scientific Officer, KSPCB, Bengaluru

Click Here

22

04-01-2022

Eco-club Teachers from Kolar & General Public

Dr. B. Nagappa, Former Senior Scientific Officer, KSPCB, Bengaluru

Click Here

23

04-01-2022

Eco-club Teachers from Koppal & General Public

Ramesh Kumar. B.N, Chief Environmental Officer(R), KSPCB, Chairman, Prakruthi Institute of Environmental Studies

Click Here

24

05-01-2022

Eco-club Teachers from Madhugiri & General Public

Dr. B. Nagappa, Former Senior Scientific Officer, KSPCB, Bengaluru

Click Here

25

05-01-2022

Eco-club Teachers from Mandya & General Public

Radheshyam Balaji, Addl Director (R), CPCB, Bengaluru

Click Here

26

06-01-2022

Eco-club Teachers from Mysore & General Public

Dr. B. Nagappa, Former Senior Scientific Officer, KSPCB, Bengaluru

Click Here

27

06-01-2022

Eco-club Teachers from Raichur& General Public

Radheshyam Balaji, Addl Director (R), CPCB, Bengaluru

Click Here

28

07-01-2022

Eco-club Teachers from Ramanagara& General Public

Dr. B. Nagappa, Former Senior Scientific Officer, KSPCB, Bengaluru

Click Here

29

07-01-2022

Eco-club Teachers from Shimoga & General Public

Ramesh Kumar. B.N, Chief Environmental Officer (R), KSPCB, Chairman, Prakruthi Institute of Environmental Studies

Click Here

30

10-01-2022

Eco-club Teachers from Sirsi & General Public

Mr. D.R. Kumaraswamy, CEO(R), KSPCB, Bengaluru

Click Here

31

10-01-2022

Eco-club Teachers from Chitradurga & General Public

Dr. B. Nagappa, Former Senior Scientific Officer, KSPCB, Bengaluru

Click Here

32

11-01-2022

Eco-club Teachers from Udupi & General Public

Radheshyam Balaji, Addl Director (R), CPCB, Bengaluru

Click Here

33

11-01-2022

Eco-club Teachers from Uttarakannada & General Public

Mr. Lakshmikanth, Environmental Officer, Karwar

Click Here

34

12-01-2022

Eco-club Teachers from Yadagiri & General Public

Mr. D.R. Kumaraswamy, CEO(R), KSPCB, Bengaluru

Click Here

Awareness on Water Pollution

 

35

12-01-2022

Eco-club Teachers from Hassan & General Public

Dr. B. Nagappa, Former Senior Scientific Officer, KSPCB, Bengaluru

Click Here

36

13-01-2022

Eco-club Teachers from Mandya & General Public

Dr. B. Nagappa, Former Senior Scientific Officer, KSPCB, Bengaluru

Click Here

37

13-01-2022

Eco-club Teachers from Bangalore North & General Public

Dr. B. Nagappa, Former Senior Scientific Officer, KSPCB, Bengaluru

Click Here

38

14-01-2022

Eco-club Teachers from Bangalore South & General Public

Dr. Channakeshava. S, Associate Professor, Dept. Of Soils Science & Agricultural Chemistry, University of Agricultural Science (UAS), Bengaluru

Click Here

District level Training program on Bio-Medical Waste Management

 

39

25-01-2022

Bio-Medical Waste Management – Bangalore Rural

- Dr. S. Pruthvish

- Dr. B.  Ramakrishna Goud

- Dr. Suman G

- Dr. Lalitha K

- Smt. Anjana Kumari

Click here

40

27-01-2022

Bio-Medical Waste Management - Belgaum

- Dr. S. Pruthvish

- Dr. B.  Ramakrishna Goud

- Dr. Suman G

- Dr. Lalitha K

Click here

41

29-01-2022

Bio-Medical Waste Management - Bellary

- Dr. S. Pruthvish

- Dr. B.  Ramakrishna Goud

- Dr. Akshaya K.M

- Mr. Manoj Kumar

-D.R. Kumaraswamy

Click here

42

01-02-2022

Bio-Medical Waste Management - Bidar

- Dr. S. Pruthvish

- Dr. B.  Ramakrishna Goud

- Dr. Suman G

- Dr. Lalitha K

Click here

43

02-02-2022

Bio-Medical Waste Management - Bijapur

- Dr. S. Pruthvish

- Dr. B.  Ramakrishna Goud

- Dr. Akshaya K.M

- Dr. Narasimha B.C

Click here

44

03-02-2022

Bio-Medical Waste Management - Chamarajnagar

- Dr. S. Pruthvish

- Dr. Suman G

- Dr. Akshaya K.M

- Dr. Narasimha B.C

Click here

45

04-02-2022

Bio-Medical Waste Management - Chikkaballapur

- Dr. S. Pruthvish

- Dr. B.  Ramakrishna Goud

- Dr. Suman G

- Dr. Lalitha K

Click here

46

05-02-2022

Bio-Medical Waste Management - Chikkamagaluru

- Dr. S. Pruthvish

- Dr. Shivaraj B.M

- D.R. Kumaraswamy

Click here

47

08-02-2022

Bio-Medical Waste Management - Chitradurga

- Dr. S. Pruthvish

- Dr. Shivaraj B.M

- Dr. Manjunath S Nekar

- D.R. Kumaraswamy

Click here

48

09-02-2022

Bio-Medical Waste Management – Dakshina Kannada

- Dr. S. Pruthvish

- Dr. B.  Ramakrishna Goud

- Dr. Akshaya K.M

- Dr. Manjunath S Nekar

Click here

49

11-02-2022

Bio-Medical Waste Management - Davanagere

- Dr. S. Pruthvish

- Dr. Shivaraj. B.M

- Mr. D.R. Kumaraswamy

Click here

50

15-02-2022

Bio-Medical Waste Management - Dharwad

- Dr. S. Pruthvish

- Dr. Shivaraj. B.M

- Dr. Manjunath S Nekar

- Mr. D.R. Kumaraswamy

Click here

51

16-02-2022

Bio-Medical Waste Management - Gadag

- Dr. S. Pruthvish

- Dr. B.  Ramakrishna Goud

-Dr. Hemagiri. K

- Dr. Akshaya K.M

- Mr. Manoj kumar 

Click here

52

17-02-2022

Bio-Medical Waste Management - Kalburgi

- Dr. S. Pruthvish

- Dr. B.  Ramakrishna Goud

- Dr. Akshaya K.M

- Mr. Manoj Kumar

Click here

53

18-02-2022

Bio-Medical Waste Management – Hassan 

- Dr. S. Pruthvish

- Dr. Narasimha. B .C 

- Dr. Akshaya K.M

- Dr. Manjunath Nekar

- Mr. Manoj Kumar

Click here

54

19-02-2022

Bio-Medical Waste Management - Haveri

- Dr. S. Pruthvish

- Dr. Shivaraj B.M

- Dr. Hemagiri. k

- Mr. D.R. Kumaraswamy

Click here

55

19-02-2022

Bio-Medical Waste Management - Haveri

- Dr. S. Pruthvish

- Dr. Shivaraj B.M

- Dr. Hemagiri. K 

- Mr. D.R. Kumaraswamy

Click here

56

22-02-2022

Bio-Medical Waste Management - Kodagu

- Dr. S. Pruthvish

- Dr. Shivaraj B.M

- Dr. Narasimha B.C

- Dr. Manjunath S Nekar

- Mr. Manoj Kumar

Click here

57

23-02-2022

Bio-Medical Waste Management - Kolar

- Dr. S. Pruthvish

- Dr. Ramakrishna Goud

- Dr. Suman. G

- Dr. Akshaya K.M

- Mr. Manoj Kumar

Click here

58

24-02-2022

Bio-Medical Waste Management – Koppal

- Dr. S. Pruthvish

- Dr. Ramakrishna Goud

- Dr. Suman. G

- Dr. Akshaya K.M

- Mr. Manoj Kumar

Click here

59

25-02-2022

Bio-Medical Waste Management – Mandya

- Dr. S. Pruthvish

- Dr. Ramakrishna Goud

- Dr. Akshaya K.M

- Dr. Manjunath S Nekar

- Mr. Manoj Kumar

Click here

60

28-02-2022

Bio-Medical Waste Management – Mysore

- Dr. S. Pruthvish

- Dr. Shivaraj B.M

-Dr. Suman. G

Dr. Lalitha k

- Mr. Manoj Kumar

Click here

61

02-03-2022

Bio-Medical Waste Management - Raichur

- Dr. S. Pruthvish

- Dr. Ramakrishna Goud

- Dr. Suman G

- Dr. Manjunath S Nekar

- Mr. Manoj kumar

Click here

62

03-03-2022

Bio-Medical Waste Management – Ramanagara

- Dr. S. Pruthvish

- Dr. Ramakrishna Goud

- Dr. Lalitha. K

- Dr. Hemagiri. k

- Mr. Manoj kumar

Click here

63

04-03-2022

Bio-Medical Waste Management – Shimoga

- Dr. S. Pruthvish

- Dr. Shivaraj B.M(2 sessions)

- Dr. Narasimha B.C

-Mr. D.R. Kumaraswamy

- Mr. Manoj kumar

Click here

64

05-03-2022

Bio-Medical Waste Management – Tumkur

- Dr. S. Pruthvish

- Dr. Suman G

- Dr. Hemagiri K

-Dr. Akshaya K.M

- Mr. Manoj kumar

Click here

65

08-03-2022

Bio-Medical Waste Management – Udupi

- Dr. S. Pruthvish

- Dr. Suman G

- Dr. Hemagiri K

-Dr. Lalitha K

Click here

66

09-03-2022

Bio-Medical Waste Management – Uttara Kannada

- Dr. S. Pruthvish

- Dr. B. Ramakrishna Goud

- Dr. Hemagiri K

-Dr. Shivaraj B.M

- Mr. Manoj Kumar

Click here

67

10-03-2022

Bio-Medical Waste Management – Vijayanagara

- Dr. S. Pruthvish

- Dr. Lalitha K

- Dr. Hemagiri. K

-Dr. Narasimha B.C

- Mr. Manoj Kumar

Click here

68

11-03-2022

Bio-Medical Waste Management – Yadagiri

- Dr. S. Pruthvish

- Dr. Lalitha K

- Dr. Suman G

-Dr. Akshaya K.M

- Mr. Manoj Kumar

Click here

69

15-03-2022

Bio-Medical Waste Management - Bagalkot

- Dr. S. Pruthvish

- Dr. Ramakrishna Goud

-Dr. Hemagiri. K

- Dr. Manjunath S Nekar

- Mr. Manoj Kumar

Click here

70

17-03-2022

Bio-Medical Waste Management – Bangalore Urban

- Dr. S. Pruthvish

- Dr. Shivaraj B.M

-Dr. Suman G

- Dr. Hemagiri. K

- Mr. Manoj Kumar

Click here

 

Featured Photos

Eco-club students of Mattahalli Govt school, Chamarajanagar have raised organic garden for mid day meals

 

Students of JSS College Mysuru at Nature Camp, Kukkrahalli Kere Mysuru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS